Ślub konkordatowy niesie za sobą zarówno skutki wyznaniowe jak i prawne. By ślub konkordatowy wywoływał wyżej wymienione skutki musicie pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Koniecznie skorzystajcie z małej „ściągi”, którą dla Was przygotowałam 😉
 
 
1. Miejsce załatwienia spraw:
 
 • Formalności urzędowe: Dowolny USC
 • Formalności kościelne: Parafia jednego z narzeczonych

2. Rezerwacja terminu:

 • Kościół, w którym odbędzie się ślub
 • Dokumenty urzędowe:
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Skrócony akt urodzenia
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchownym (ważne 6 miesięcy!)
 • Dokumenty Kościelne
 • Akt chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważne 3 miesiące)
 • Świadectwo nauk przedmałżeńskich (ważne bezterminowo) 
 • Odbyte poradnictwo rodzinne (ważne bezterminowo)
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach

3. Na miejscu 

 • Ustalenie daty ślubu
 • Podpisanie pisemnego zapewnienia, ze brak istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
 • Sporządzenie protokołu przedślubnego

4. Terminy

 • Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem formalności w USC
 • Najpóźniej 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu formalności w kancelarii parafialnej
 • 2-3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu nauki w poradni rodzinnej i nauki przedmałżeńskie
 • Po około 2 tygodniach w USC gotowe są do odebrania skrócone akty ślubu bądź wysłane
 • W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiadz zobowiązany jest powiadomić p tym fakcie USC

5. Wysokość opłat

 • Sporządzeniu aktu 84 zł
 • Ofiara „co łaska” dla księdza

6. Gdzie wnieść opłatę

 • w kasie USC lub na konto bankowe właściwego USC
 • W kancelarii parafialnej w terminie ustalonym przez księdza

6. Dodatkowe informacje

 • Przed samym ślubem kartki do spowiedzi dostarczyć
 • W przypadku ślubu poza parafią małżonków potrzebna jest licencja albo pisemna zgoda proboszcza parafii narzeczonej bądź narzeczonego na załatwienie formalności poza parafia. Licencja jest wystawiana w parafii jednego z małżonków lub w parafii zamieszkania.